Algemene voorwaarden Platform Zero

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw inschrijving voor een cursus van Platform Zero. Door middel van uw inschrijving via de website van Platform Zero verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen u en Bookies KM bv gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66168589 hierna te noemen Platform Zero.

Artikel 1: Reservering en betaling
Alle genoemde bedragen op de site zijn exclusief btw. Bij een boeking van een class zullen we ook gelijk factureren en wordt er binnen 7 dagen geïncasseerd. Binnen twee weken na boeking, kan er nog kosteloos gecanceld worden. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Als u verhinderd bent de cursus te volgen, is het cursusgeld onverminderd verschuldigd. Annuleren kan alleen per e-mail aan education@bookies.nl of telefonisch via 010 – 435 51 52.
De betalingstermijn van de trainingen en producten staan op de aan u toegestuurde factuur.

Artikel 2: Doorgang bij onvoldoende aantal inschrijvingen
Indien Platform Zero beslist dat er onvoldoende aantal inschrijvingen zijn op een cursus of training dan heeft Platform Zero het recht de cursus te annuleren tot 5 kalenderdagen voor de beoogde datum van de cursus. Platform Zero is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Platform Zero is uitgesloten.
Bij verhindering van een trainer/docent zal Platform Zero haar uiterste best doen om een andere trainer/docent voor het betreffende onderwerp te benaderen voor de beoogde cursus, dan wel zal zij haar uiterste best doen de cursus binnen een periode van een maand te doen plaatsvinden met dezelfde of een andere trainer/docent.
Mocht Platform Zero niet in staat zijn de trainer/docent te vervangen of een nieuwe datum binnen 14 dagen te realiseren, dan zal de cursus worden geannuleerd en zal uw cursusgeld worden terugbetaald. Platform Zero is in geen geval schadeplichtig.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
Op alle door Platform Zero ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Platform Zero c.q. de trainer en/of andere door Platform Zero ingeschakelde derden. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Platform Zero aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Platform Zero.

Artikel 4: Privacy
De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving voor een cursus worden door Platform Zero vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Platform Zero worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Platform Zero. Hierbij tracht Platform Zero rekening te houden met uw voorkeuren en vakgebied. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt afmelden door middel van een e-mail aan info@bookies.nl onder vermelding van ‘afmelding informatie’. Platform Zero verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Platform Zero daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 5: Klachten
Bij Platform Zero kan een klacht worden ingediend via info@bookies.nl. Platform Zero zal binnen tien werkdagen na indiening van uw klacht contact met u opnemen, teneinde de klacht met u te bespreken, dan wel zorg te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Waar mogelijk streeft Platform Zero ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Artikel 6: Wijzigingen algemene voorwaarden
Platform Zero behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Platform Zero raadt u aan deze algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.